Za šolsko leto 2024/25 ponujamo naslednje izbirne predmete

Ansambelska igra (7., 8. in 9. razred)
Filmska vzgoja (7., 8. in 9. razred)
Gledališki klub (7., 8. in 9. razred)
Izbrani šport – nogomet (dečki 7. razred) ali odbojka (deklice 7. razred)
Likovno snovanje (7., 8. in 9. razred)
Nemščina (7., 8. in 9. razred)
Obdelava gradiv – les (7. razred)
Retorika (9. razred)
Robotika v tehniki (8. in 9. razred)
Sodobna priprava hrane (7., 8. in 9. razred)
Sonce, Luna in Zemlja (7., 8. in 9. razred)
Šport za sprostitev (8. razred)
Šport za zdravje (9. razred)
Urejanje besedil – računalništvo (7. razred)
Verstva in etika (7., 8. in 9. razred)
Življenje človeka na Zemlji (7. razred)

Obvezni izbirni predmeti – SPLOŠNE INFORMACIJE

Izbira predmeta

V 7., 8. in 9. razredu učenci z izbirnimi predmeti sooblikujejo svoj učni program. Učenci izberejo 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi 3, če s tem soglašajo njihovi starši. Izbirni predmeti se izvajajo po 1 uro tedensko, razen nemščine, ki se izvaja po 2 uri tedensko. Če učenec izbere kot izbirni predmet nemščino, je s tem že izbral dve uri izbirnega pouka tedensko in mu ni potrebno izbrati še enega predmeta, če si tega ne želi.

Izberite predmet, ki vam najbolj ustreza. Lahko pa dodate tudi rezervni predmet v primeru, da se vaš želeni predmet ne bo izvajal.

Ocene in izostanki

Izbirni predmeti so obvezni del pouka. Če učenec neopravičeno ne obiskuje izbranega izbirnega predmeta, dobi neopravičeno uro. Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. V primeru, da je učenec ocenjen z oceno 1 (nezadostno), ima popravni izpit.

Oprostitev

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na željo staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, eno ali dve uri.

Po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo starši vložijo na šolo pisno vlogo z dokazili (potrdilo o vpisu v glasbeno šolo) za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica. Učenec je lahko oproščen v celoti ali le pri 1 uri tedensko. To ne pomeni, da učenec ne sme obiskovati izbirnih predmetov, če se sam tako odloči.

Vloga za oprostitev sodelovanja otroka pri izbirnih predmetih

Termini in spremembe

Učenec mora do sredine junija izbrati izbirne predmete, ki jih želi obiskovati v naslednjem šolskem letu. Učencem svetujemo, da s starši in v dogovoru z učitelji skrbno pregledate ponudbo obveznih izbirnih predmetov in se prijavite na predmet, ki vas veseli in pri katerem se boste z veseljem učili in ustvarjali. Izbira predmeta je dokončna in sprememba v novem šolskem letu ne bo mogoča, razen v primeru izrednih in nepredvidenih zdravstvenih težav in to pod pogojem da je v skupini prosto mesto in je sprememba možna glede na urnik in število učencev v skupinah. Zato je premišljena izbira predmeta zelo pomembna.

Izbira predmetov poteka preko portala Lo.Polis.

Več o izbirnih predmetih lahko izveste na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo.

Učna gradiva

Za nekatere izbirne predmete bodo učenci potrebovali tudi delovne zvezke ali drugo gradivo (prilagamo okvirne cene).

7. razred (Nemščina): Maximal 1 (Učbenik: 16,50, delovni zvezek: 18,90) + zvezek

8. razred (Nemščina): Maximal 2 (Učbenik: 16,50, delovni zvezek: 18,90) + zvezek

9. razred (Nemščina): Maximal 3 (Učbenik: 16,50, delovni zvezek: 18,90) + zvezek

Starši kupijo delovni zvezek in zvezek. Učbenik si učenci izposodijo iz učbeniškega sklada.

Obvezni izbirni predmeti obdelava gradiv za materiale les (16,50 €), kovine (16,50 €) in umetne snovi (16,50 €).

Za šolsko leto 2023/24 ponujamo naslednje izbirne predmete

Obvezni izbirni predmeti
Daljnogledi in planeti
Filmska vzgoja
Glasbena dela
Gledališki klub
Izbrani šport – nogomet (dečki 7. razred) odbojka (deklice 7. razred)
Likovno snovanje
Nemščina
Retorika (9. razred)
Robotika v tehniki (8. in 9. razred)
Sodobna priprava hrane
Šport za sprostitev (8. razred)
Šport za zdravje (9. razred)
Verstva in etika

Neobvezni izbirni predmeti
Nemščina (Leskovec in Veliki Podlog)
Šport (Leskovec in Veliki Podlog)
Umetnost – filmska umetnost (Leskovec)
Umetnost – likovna umetnost (Leskovec)


Ponujeni obvezni izbirni predmeti, ki jih morajo učenci izbrati do konca maja 2023

PredmetKraticaRazred
Daljnogledi in planetiDIP7, 8, 9
Filmska vzgojaFVZ7, 8, 9
Glasbena delaGLD7, 8, 9
Gledališki klubGKL7, 8, 9
Izbrani šport NOGOMETIŠP7
Izbrani šport ODBOJKAIŠP7
Likovno snovanje ILS17
Likovno snovanje IILS28
Likovno snovanje IIILS39
Nemščina INI17
Nemščina IINI28
Nemščina IIINI39
RetorikaRET9
Robotika v tehnikiRVT8, 9
Sodobna priprava hraneSPH7, 8, 9
Šport za sprostitevŠSP8
Šport za zdravjeŠZZ9
Verstva in etikaVE17, 8, 9

Astronomija zajema tri naslove daljnogledi in planeti, Sonce, Luna in Zemlja ter zvezde in vesolje

Glasba zajema tri naslove: ansambelska igra, glasbeni projekti in glasbena dela

Računalništvo je zajeto v predmetih: urejanje besedil, računalniška omrežja in multimedija

Več o predmetih lahko vprašate učitelje na šoli.

Izbirni predmeti v šolskem letu 2020/21

Učenci 4., 5. in 6. razreda bodo lahko obiskovali neobvezne izbirne predmete: nemščina, računalništvo, šport in umetnost.

V Velikem Podlogu se neobvezni izbirni predmeti ne bodo izvajali.

V 7., 8. in 9. razredu se neobvezni izbirni predmet se ne bo izvajal, učenci pa bodo lahko obiskovali obvezne izbirne predmete:

Daljnogledi in planeti

Filmska vzgoja

Glasbeni projekti

Gledališki klub

Izbrani šport – nogomet, Šport za sprostitev, Šport za zdravje

Kemija v življenju

Likovno snovanje I, II, III

Ljudski plesi

Urejanje besedil, Računalniška omrežja in Multimedija

Sodobna priprava hrane, Rastline in človek, Načini prehranjevanja

Nemščina I, II, III

Obdelava gradiv: kovine, les in umetne snovi

Romska kultura


Izbiranje

Splošno: obvezni izbirni predmeti in neobvezni izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov, za učence od 4. do 9. razreda.

Neobvezni izbirni predmeti

V 1. razredu se izvaja pouk angleščine. Prijave ste že oddali ob vpisu.

V 4., 5. in 6. razredu se razpišejo neobvezni izbirni predmeti: drugi tuj jezik – nemščina, umetnost – likovna umetnost, računalništvo, šport, tehnika.

V 7., 8. in 9. razredu se razpiše pouk tujega jezika – francoščina.

Neobveznega izbirnega predmeta ni potrebno izbrati. Omogoča pa učencem, da jih obiskujejo glede na svoje želje, interese ali sposobnosti. Z izbiro postane obiskovanje pouka predmeta obvezno, učitelj mora vpisovati izostanke. Pri predmetu je tudi učni načrt in učenci so številčno ocenjeni.

Izberete lahko največ 2 uri tedenko. Ker se nemščina izvaja 2 uri tedenko, lahko izberete samo nemščino. Če pa izbirate med drugimi, lahko izberete enega ali dva predmeta.

Več o neobveznih izbirnih predmetih lahko izveste na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo.

Obvezni izbirni predmeti

V 7., 8. in 9. razredu lahko učenci z izbirnimi predmeti sooblikujejo svoj učni program. Učenci izberejo 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi 3, če s tem soglašajo njihovi starši. Izbirni predmeti se izvajajo po 1 uro tedensko, razen nemščine, ki se izvaja po 2 uri tedensko. Če učenec izbere kot izbirni predmet nemščino, je s tem že izbral dve uri izbirnega pouka tedensko in mu ni potrebno izbrati še enega predmeta, če si tega ne želi.

Ocene in izostanki

Izbirni predmeti so obvezni del pouka, če učenec neopravičeno ne obiskuje izbranega izbirnega predmeta, dobi neopravičeno uro. Tudi izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. V primeru, da je učenec ocenjen z oceno 1 (nezadostno), ima popravni izpit.

Oprostitev

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na željo staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo starši vložijo na šolo pisno vlogo z dokazili (potrdilo o vpisu v glasbeno šolo) za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica. Učenec je lahko oproščen v celoti ali le pri 1 uri tedensko. To ne pomeni, da učenec ne sme obiskovati izbirnih predmetov, če se sam tako odloči.

Termini in spremembe

Učenec mora do maja izbrati izbirne predmete, ki jih želi obiskovati v naslednjem šolskem letu. Učencem svetujemo, da s starši in v dogovoru z učitelji skrbno pregledate ponudbo obveznih izbirnih predmetov in se prijavite na predmet, ki vas veseli in pri katerem se boste z veseljem učili in ustvarjali. V začetku šolskega leta 2020/21 se lahko učenci izjemoma prestavijo, če je v skupini prosto mesto in je sprememba možna glede na urnik in število v skupinah. Zato je premišljena izbira predmeta zelo pomembna.

Učna gradiva

Za nekatere izbirne predmete bodo učenci potrebovali tudi delovne zvezke ali drugo gradivo (prilagamo okvirne cene).

7. razred: Maximal 1 (Učbenik: 16,50, delovni zvezek: 18,90) + zvezek
8. razred: Maximal 2 (Učbenik: 16,50, delovni zvezek: 18,90) + zvezek
9. razred: Maximal 3 (Učbenik: 16,50, delovni zvezek: 18,90) + zvezek
 
Starši kupijo delovni zvezek in zvezek. Učbenik si učenci izposodijo iz učbeniškega sklada.
 
Obvezni izbirni predmeti obdelava gradiv za materiale les (16,50 €), kovine (16,50 €) in umetne snovi (16,50 €)

Ponujeni obvezni izbirni predmeti, ki jih morajo učenci izbrati do konca maja 2020

7. razred 8. razred 9. razred
Daljnogledi in planeti Daljnogledi in planeti Daljnogledi in planeti
Filmska vzgoja Filmska vzgoja Filmska vzgoja
Glasbeni projekti Glasbeni projekti Glasbeni projekti
Gledališki klub Gledališki klub Gledališki klub
Izbrani šport – nogomet ali odbojka ali Ples Šport za sprostitev Šport za zdravje
  Plesne dejavnosti – Ples  
    Kemija v življenju
Likovno snovanje I Likovno snovanje II Likovno snovanje III
Logika Logika Logika
Urejanje_besedil Računalniška omrežja Multimedija
Sodobna priprava hrane Rastline in človek Načini prehranjevanja
Nemščina I Nemščina II Nemščina III
Obdelava gradiv: kovine Obdelava gradiv: kovine Obdelava gradiv: kovine
Obdelava gradiv: les Obdelava gradiv: les Obdelava gradiv: les
Obdelava gradiv: umetne snovi Obdelava gradiv: umetne snovi Obdelava gradiv: umetne snovi
Matematična delavnica 7    
    Retorika
Risanje v geometriji in tehniki Risanje v geometriji in tehniki Risanje v geometriji in tehniki
  Robotika v tehniki  Robotika v tehniki
Romska kultura Romska kultura Romska kultura
Verstva in etika Verstva in etika Verstva in etika

 

Astronomija zajema tri naslove daljnogledi in planeti, Sonce, Luna in Zemlja ter zvezde in vesolje

Glasba zajema tri naslove: ansambelska igra, glasbeni projekti in glasbena dela

Računalništvo je zajeto v predmetih: urejanje besedil, računalniška omrežja in multimedija

 

 

Obvezni izbirni predmeti, ki se bodo izvajali v šolskem letu 2019_2020

Izbirni predmet Učitelj Razred
Daljnogledi in planeti Žugič Karmen 7, 8, 9
Filmska vzgoja I Rostohar Dženi 7, 8, 9
Glasbena dela Fuks Robert 7, 8, 9
Gledališki klub Košir Marjeta 7, 8, 9
Izbrani šport NOGOMET Pirc Iztok 7
Izbrani šport ODBOJKA Cerle Miha 7
Poskusi v kemiji Ančimer Poteko Karmen 8
Kemija v življenju Ančimer Poteko Karmen 9
Likovno snovanje I Germ Gregor 7
Likovno snovanje II Germ Gregor 8
Likovno snovanje III Germ Gregor 9
Urejanje besedil Metelko Milan 7
Računalniška omrežja Metelko Milan 8
Multimedija Metelko Milan 9
Nemščina I Hodnik Pjerina 7
Nemščina II Vejnović Patricija 8
Nemščina III Vejnović Patricija 9
Obdelava gradiv: les Pleterski Darja 7, 8, 9
Ples Žerjav Horvat Polona 7
Robotika v tehniki Pleterski Darja 8, 9
Sodobna priprava hrane Jordan Katarina 7, 8, 9
Načini prehranjevanja Jordan Katarina 9
Šport za sprostitev

Cerle Miha,

Žerjav Horvat Polona

8
Šport za zdravje Cerle Miha 9

Izbirni predmeti v šolskem letu 2018/19

Neobvezni izbirni predmeti

V 4., 5. in 6. razredu se razpišejo neobvezni izbirni predmeti: drugi tuj jezik – nemščina, umetnost – filmska umetnost, računalništvo, šport, tehnika.

V 7., 8. in 9. razredu se razpiše pouk tujega jezika – francoščina. Letos ponujamo francoščino 1 in francoščino 2 (za učence, ki nadaljujejo)

Neobveznega izbirnega predmeta ni potrebno izbrati. Omogoča pa učencem, da jih obiskujejo glede na svoje želje, interese ali sposobnosti. Z izbiro postane obiskovanje pouka predmeta obvezno, učitelj mora vpisovati izostanke. Pri predmetu je tudi učni načrt in učenci so številčno ocenjeni. Več o neobveznih izbirnih predmetih lahko izveste na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo.

Obvezni izbirni predmeti

V 7., 8. in 9. razredu lahko učenci z izbirnimi predmeti sooblikujejo svoj učni program. Učenci izberejo 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi 3, če s tem soglašajo njihovi starši. Izbirni predmeti se izvajajo po 1 uro tedensko, razen nemščine, ki se izvaja po 2 uri tedensko. Če učenec izbere kot izbirni predmet nemščino, je s tem že izbral dve uri izbirnega pouka tedensko in mu ni potrebno izbrati še enega predmeta, če si tega ne želi.

Ocene in izostanki

Izbirni predmeti so obvezni del pouka, če učenec neopravičeno ne obiskuje izbranega izbirnega predmeta, dobi neopravičeno uro. Tudi izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. V primeru, da je učenec ocenjen z oceno 1 (nezadostno), ima popravni izpit.

Oprostitev

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na željo staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo starši vložijo na šolo pisno vlogo z dokazili (potrdilo o vpisu v glasbeno šolo) za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica. Učenec je lahko oproščen v celoti ali le pri 1 uri tedensko. To ne pomeni, da učenec ne sme obiskovati izbirnih predmetov, če se sam tako odloči.

Termini in spremembe

Učenec mora do maja izbrati izbirne predmete, ki jih želi obiskovati v naslednjem šolskem letu. Učencem svetujemo, da s starši in v dogovoru z učitelji skrbno pregledate ponudbo obveznih izbirnih predmetov in se prijavite na predmet, ki vas veseli in pri katerem se boste z veseljem učili in ustvarjali. V začetku šolskega leta 2015/16 se lahko učenci izjemoma prestavijo, če je v skupini prosto mesto in je sprememba možna glede na urnik in število v skupinah. Zato je premišljena izbira predmeta zelo pomembna.

Učna gradiva

Za nekatere izbirne predmete bodo učenci potrebovali tudi delovne zvezke ali drugo gradivo (prilagamo okvirne cene).

Obvezni izbirni predmet nemščina 1 – interaktivno gradivo, delovni zvezek (18,90 €)

Obvezni izbirni predmet nemščina 2 – delovni zvezek VIR 2 (15 €)

Obvezni izbirni predmet nemščina 3 – delovni zvezek VIR 3 (15 €)

Obvezni izbirni predmeti obdelava gradiv za materiale les (13 €), kovine (13 €) in umetne snovi (13 €)

Neobvezni izbirni predmet francoščina – delovni zvezek (12 €)

Navodilo:

V tabelo vpiši izbirne predmete, ki jih imaš med spodaj predlaganimi, na naslednji način:

1. V prvi stolpec “Izbrani predmeti” vpiši najbolj želene. Izberi dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo tvoji starši. Soglasje izrazijo s podpisom spodaj. Vsi izbirni predmeti se izvajajo po eno uro na teden, razen tujih jezikov (nemščina), ki sta ji namenjeni po dve uri.

V drugi “Rezervni predmeti” pa predmete za zamenjavo v primeru, če za katerega izmed želenih predmetov ne bo dovolj interesa in se ne bo izvajal.

Za več informacij o posameznem predmetu povprašajte učitelje ali pa se obrnite na svetovalno delavko Dženi Rostohar.

Učenci lahko za šolsko leto 2018_2019 izbirajo med naslednjimi obveznimi izbirnimi predmeti:

7. razred 8. razred 9. razred
Nemščina I Nemščina II Nemščina III
Romska kultura Romska kultura Romska kultura
Logika Logika Logika
Verstva in etika Verstva in etika Verstva in etika
Matematična delavnica Matematična delavnica 8 Matematična delavnica 9
Urejanje besedil Računalniška omrežja Multimedija
Vzgoja za medije – TELEVIZIJA Vzgoja za medije – TELEVIZIJA Vzgoja za medije – TELEVIZIJA
Gledališki klub Gledališki klub Gledališki klub
Ansambelska igra Ansambelska igra Ansambelska igra
Izbrani šport – nogomet Šport za sprostitev Šport za zdravje
Izbrani šport – odbojka    
Izbrani šport – plavanje Izbrani šport – plavanje Izbrani šport – plavanje
    Retorika
Sonce, Luna in Zemlja Sonce, Luna in Zemlja Sonce, Luna in Zemlja
Turistična vzgoja Turistična vzgoja Turistična vzgoja
Obdelava gradiv – les Obdelava gradiv – les Obdelava gradiv – les
Obdelava gradiv – umetne snovi Obdelava gradiv – umetne snovi Obdelava gradiv – umetne snovi
Obdelava gradiv – kovine Obdelava gradiv – kovine Obdelava gradiv – kovine
Risanje v geometriji in tehniki Risanje v geometriji in tehniki Risanje v geometriji in tehniki
  Robotika v tehniki  Robotika v tehniki
Likovno snovanje I Likovno snovanje II Likovno snovanje III
  Poskusi v kemiji Kemija v življenju
Sodobna priprava hrane Sodobna priprava hrane Sodobna priprava hrane
    Načini prehranjevanja
Rastline in človek Rastline in človek Rastline in človek
Organizmi v naravi in umetnem okolju Organizmi v naravi in umetnem okolju Organizmi v naravi in umetnem okolju
  Življenje človeka na Zemlji Raziskovanje domačega kraja in varstvo naravnega okolja

Izbira poteka preko portala Lopolis