07 49 04 060
 

Izbirni predmeti

Splošno: obvezni izbirni predmeti in neobvezni izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov, za učence od 4. do 9. razreda.

Izbirni predmeti v šolskem letu 2019/20

Neobvezni izbirni predmeti

V 4., 5. in 6. razredu se razpišejo neobvezni izbirni predmeti: drugi tuj jezik – nemščina, umetnost – likovna umetnost, računalništvo, šport, tehnika.

V 7., 8. in 9. razredu se razpiše pouk tujega jezika – francoščina.

Neobveznega izbirnega predmeta ni potrebno izbrati. Omogoča pa učencem, da jih obiskujejo glede na svoje želje, interese ali sposobnosti. Z izbiro postane obiskovanje pouka predmeta obvezno, učitelj mora vpisovati izostanke. Pri predmetu je tudi učni načrt in učenci so številčno ocenjeni. Več o neobveznih izbirnih predmetih lahko izveste na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo.

Obvezni izbirni predmeti

V 7., 8. in 9. razredu lahko učenci z izbirnimi predmeti sooblikujejo svoj učni program. Učenci izberejo 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi 3, če s tem soglašajo njihovi starši. Izbirni predmeti se izvajajo po 1 uro tedensko, razen nemščine, ki se izvaja po 2 uri tedensko. Če učenec izbere kot izbirni predmet nemščino, je s tem že izbral dve uri izbirnega pouka tedensko in mu ni potrebno izbrati še enega predmeta, če si tega ne želi.

Ocene in izostanki

Izbirni predmeti so obvezni del pouka, če učenec neopravičeno ne obiskuje izbranega izbirnega predmeta, dobi neopravičeno uro. Tudi izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. V primeru, da je učenec ocenjen z oceno 1 (nezadostno), ima popravni izpit.

Oprostitev

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na željo staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo starši vložijo na šolo pisno vlogo z dokazili (potrdilo o vpisu v glasbeno šolo) za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica. Učenec je lahko oproščen v celoti ali le pri 1 uri tedensko. To ne pomeni, da učenec ne sme obiskovati izbirnih predmetov, če se sam tako odloči.

Termini in spremembe

Učenec mora do maja izbrati izbirne predmete, ki jih želi obiskovati v naslednjem šolskem letu. Učencem svetujemo, da s starši in v dogovoru z učitelji skrbno pregledate ponudbo obveznih izbirnih predmetov in se prijavite na predmet, ki vas veseli in pri katerem se boste z veseljem učili in ustvarjali. V začetku šolskega leta 2015/16 se lahko učenci izjemoma prestavijo, če je v skupini prosto mesto in je sprememba možna glede na urnik in število v skupinah. Zato je premišljena izbira predmeta zelo pomembna.

Učna gradiva

Za nekatere izbirne predmete bodo učenci potrebovali tudi delovne zvezke ali drugo gradivo (prilagamo okvirne cene).

Obvezni izbirni predmet nemščina 1 – interaktivno gradivo, delovni zvezek (18,90 €)

Obvezni izbirni predmet nemščina 2 – delovni zvezek VIR 2 (15 €)

Obvezni izbirni predmet nemščina 3 – delovni zvezek VIR 3 (15 €)

Obvezni izbirni predmeti obdelava gradiv za materiale les (16,50 €), kovine (16,50 €) in umetne snovi (16,50 €)

Obvezni izbirni predmeti, ki se bodo izvajali v šolskem letu 2019_2020

Izbirni predmet Učitelj Razred
Daljnogledi in planeti Žugič Karmen 7, 8, 9
Filmska vzgoja I Rostohar Dženi 7, 8, 9
Glasbena dela Fuks Robert 7, 8, 9
Gledališki klub Košir Marjeta 7, 8, 9
Izbrani šport NOGOMET Pirc Iztok 7
Izbrani šport ODBOJKA Cerle Miha 7
Poskusi v kemiji Ančimer Poteko Karmen 8
Kemija v življenju Ančimer Poteko Karmen 9
Likovno snovanje I Germ Gregor 7
Likovno snovanje II Germ Gregor 8
Likovno snovanje III Germ Gregor 9
Urejanje besedil Metelko Milan 7
Računalniška omrežja Metelko Milan 8
Multimedija Metelko Milan 9
Nemščina I Hodnik Pjerina 7
Nemščina II Vejnović Patricija 8
Nemščina III Vejnović Patricija 9
Obdelava gradiv: les Pleterski Darja 7, 8, 9
Ples Žerjav Horvat Polona 7
Robotika v tehniki Pleterski Darja 8, 9
Sodobna priprava hrane Jordan Katarina 7, 8, 9
Načini prehranjevanja Jordan Katarina 9
Šport za sprostitev

Cerle Miha,

Žerjav Horvat Polona

8
Šport za zdravje

Cerle Miha

 

9

Izbirni predmeti v šolskem letu 2018/19

Neobvezni izbirni predmeti

V 4., 5. in 6. razredu se razpišejo neobvezni izbirni predmeti: drugi tuj jezik – nemščina, umetnost – filmska umetnost, računalništvo, šport, tehnika.

V 7., 8. in 9. razredu se razpiše pouk tujega jezika – francoščina. Letos ponujamo francoščino 1 in francoščino 2 (za učence, ki nadaljujejo)

Neobveznega izbirnega predmeta ni potrebno izbrati. Omogoča pa učencem, da jih obiskujejo glede na svoje želje, interese ali sposobnosti. Z izbiro postane obiskovanje pouka predmeta obvezno, učitelj mora vpisovati izostanke. Pri predmetu je tudi učni načrt in učenci so številčno ocenjeni. Več o neobveznih izbirnih predmetih lahko izveste na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo.

Obvezni izbirni predmeti

V 7., 8. in 9. razredu lahko učenci z izbirnimi predmeti sooblikujejo svoj učni program. Učenci izberejo 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi 3, če s tem soglašajo njihovi starši. Izbirni predmeti se izvajajo po 1 uro tedensko, razen nemščine, ki se izvaja po 2 uri tedensko. Če učenec izbere kot izbirni predmet nemščino, je s tem že izbral dve uri izbirnega pouka tedensko in mu ni potrebno izbrati še enega predmeta, če si tega ne želi.

Ocene in izostanki

Izbirni predmeti so obvezni del pouka, če učenec neopravičeno ne obiskuje izbranega izbirnega predmeta, dobi neopravičeno uro. Tudi izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. V primeru, da je učenec ocenjen z oceno 1 (nezadostno), ima popravni izpit.

Oprostitev

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na željo staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo starši vložijo na šolo pisno vlogo z dokazili (potrdilo o vpisu v glasbeno šolo) za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica. Učenec je lahko oproščen v celoti ali le pri 1 uri tedensko. To ne pomeni, da učenec ne sme obiskovati izbirnih predmetov, če se sam tako odloči.

Termini in spremembe

Učenec mora do maja izbrati izbirne predmete, ki jih želi obiskovati v naslednjem šolskem letu. Učencem svetujemo, da s starši in v dogovoru z učitelji skrbno pregledate ponudbo obveznih izbirnih predmetov in se prijavite na predmet, ki vas veseli in pri katerem se boste z veseljem učili in ustvarjali. V začetku šolskega leta 2015/16 se lahko učenci izjemoma prestavijo, če je v skupini prosto mesto in je sprememba možna glede na urnik in število v skupinah. Zato je premišljena izbira predmeta zelo pomembna.

Učna gradiva

Za nekatere izbirne predmete bodo učenci potrebovali tudi delovne zvezke ali drugo gradivo (prilagamo okvirne cene).

Obvezni izbirni predmet nemščina 1 – interaktivno gradivo, delovni zvezek (18,90 €)

Obvezni izbirni predmet nemščina 2 – delovni zvezek VIR 2 (15 €)

Obvezni izbirni predmet nemščina 3 – delovni zvezek VIR 3 (15 €)

Obvezni izbirni predmeti obdelava gradiv za materiale les (13 €), kovine (13 €) in umetne snovi (13 €)

Neobvezni izbirni predmet francoščina – delovni zvezek (12 €)

Navodilo:

V tabelo vpiši izbirne predmete, ki jih imaš med spodaj predlaganimi, na naslednji način:

1. V prvi stolpec “Izbrani predmeti” vpiši najbolj želene. Izberi dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo tvoji starši. Soglasje izrazijo s podpisom spodaj. Vsi izbirni predmeti se izvajajo po eno uro na teden, razen tujih jezikov (nemščina), ki sta ji namenjeni po dve uri.

V drugi “Rezervni predmeti” pa predmete za zamenjavo v primeru, če za katerega izmed želenih predmetov ne bo dovolj interesa in se ne bo izvajal.

Za več informacij o posameznem predmetu povprašajte učitelje ali pa se obrnite na svetovalno delavko Dženi Rostohar.

Učenci lahko za šolsko leto 2018_2019 izbirajo med naslednjimi obveznimi izbirnimi predmeti:

7. razred 8. razred 9. razred
Nemščina I Nemščina II Nemščina III
Romska kultura Romska kultura Romska kultura
Logika Logika Logika
Verstva in etika Verstva in etika Verstva in etika
Matematična delavnica 7 Matematična delavnica 8 Matematična delavnica 9
Urejanje besedil Računalniška omrežja Multimedija
Vzgoja za medije – TELEVIZIJA Vzgoja za medije – TELEVIZIJA Vzgoja za medije – TELEVIZIJA
Gledališki klub Gledališki klub Gledališki klub
Ansambelska igra Ansambelska igra Ansambelska igra
Izbrani šport – nogomet Šport za sprostitev Šport za zdravje
Izbrani šport – odbojka
Izbrani šport – plavanje Izbrani šport – plavanje Izbrani šport – plavanje
Retorika
Sonce, Luna in Zemlja Sonce, Luna in Zemlja Sonce, Luna in Zemlja
Turistična vzgoja Turistična vzgoja Turistična vzgoja
Obdelava gradiv – les Obdelava gradiv – les Obdelava gradiv – les
Obdelava gradiv – umetne snovi Obdelava gradiv – umetne snovi Obdelava gradiv – umetne snovi
Obdelava gradiv – kovine Obdelava gradiv – kovine Obdelava gradiv – kovine
Risanje v geometriji in tehniki Risanje v geometriji in tehniki Risanje v geometriji in tehniki
Robotika v tehniki  Robotika v tehniki
Likovno snovanje I Likovno snovanje II Likovno snovanje III
Poskusi v kemiji Kemija v življenju
Sodobna priprava hrane Sodobna priprava hrane Sodobna priprava hrane
Načini prehranjevanja
Rastline in človek Rastline in človek Rastline in človek
Organizmi v naravi in umetnem okolju Organizmi v naravi in umetnem okolju Organizmi v naravi in umetnem okolju
Življenje človeka na Zemlji Raziskovanje domačega kraja in varstvo naravnega okolja