07 49 04 060
 

Prednostne naloge

V šolskem letu 2015/16 bomo izvajali naslednjo prednostno nalogo:

Učinkovito učenje

Vodja projekta: Anton Bizjak , ravnatelj

Člani projektne skupine: Ina Abram, Maša Petan Omejec, Nuša Tičar, Petra Kavčič, Ana Antolič Miler, Vilma Malečkar, Karmen Ančimer Poteko in Marjeta Košir

Področja:

–      Bralna pismenost: Nuša Tičar, Marjeta Košir

–      Učenje učenja: Petra Kavčič, Vilma Malečkar

–      Disciplina pri pouku: Ana Antolič Miler, Ina Abram

–      Raven zahtevnosti znanja: Maša Petan Omejec, Karmen Ančimer Poteko

Cilji:

Osnovni cilj: izboljšati znanje učencev, posledično tudi izboljšati rezultate na NPZ

–      Bralna pismenost: izboljšati bralne sposobnosti, razumevanje prebranega, boljše učenje

–      Učenje učenja: naučiti učence, kako se učiti posamezne predmete, pomembnost ponavljanja in utrjevanja znanja

–      Klima v razredu: večja aktivnost učencev pri pouku, večje medsebojno sodelovanje pri pouku, povečati zbranost učencev med uro, preprečevati motenje pouka

–      Raven zahtevnosti znanja: postopno dvigovati raven zahtevnosti

Projektni tim se bo sestajali enkrat mesečno (vsaj 9 srečanj v šolskem letu).

Vodje posameznih področij bodo oblikovali time, povabili bodo kolege in kolegice k sodelovanju.

Področni timi bodo pripravili program dela po sklopih za vsak mesec in za celo leto.

Pri izvedbi bodo sodelovali vsi učitelji, ki bodo naloge izvajali neposredno pri svojem delu ter opravljali evalvacijo.

Evalvacijo programa bo tim izvajal mesečno. Ravnatelj bo poročal enkrat mesečno učiteljskem zboru o poteku prednostne naloge.

Program prednostne naloge predstavimo svetu zavoda in svetu staršev v septembru.

Nadaljevali bomo tudi z nekaterimi drugimi projekti in programi. Opise najdete pod zavihkom “dogaja se”.


 

V šolskem letu 2014/15 bomo izvajali naslednje prednostne naloge in projekte:

 • Bralna pismenost
 • Disciplina pri pouku

Bralna pismenost

»Bralna pismenost pomeni razumevanje napisanih besedil, njihova uporaba in razmišljanje o njih, z namenom doseganje lastnih ciljev, nadaljnjega razumevanja lastnega znanja in potencialov ter sodelovanja v družbi.« (OECD)

Bralno pismen je torej, kdor obvlada tehniko branja (do konca prvega triletja), razume prebrano (na vseh ravneh razumevanja) in je sposoben fleksibilnega branja, kar pomeni, da glede na cilj in namen izbere pravi način in ustrezno strategijo branja.

»Če učenec ne zna uporabljati različnih učnih spretnosti, potem bodo njegovi rezultati veliko manjši od potencialnih, čeprav je bil pouk skrbno načrtovan in izveden. Izobražen človek naj bi bil splošno poučen in razgledan, še bolj pa oborožen z védenji, kako se učiti in spoznavati svet okrog sebe. Zato je naloga učitelja, da učence seznani z učnimi strategijami, s katerimi iz danih informacij v učnem gradivu izberejo in usvojijo tisto znanje, ki jim bo pomagalo pri nadaljnem učenju in usmerjanju lastnega interesa.« (S. Pečjak, A. Gradišar)

Izhodiščno stanje na šoli:

 • s starostjo bralni interes učencev na šoli upada,
 • slabši rezultati NPZ.

Do sedaj smo na šoli bralno pismenost razvijali na naslednjih področjih:

 • bralna značka (1.-9. razred),
 • vodenje seznamov prebranih knjig za bralno značko,
 • Cankarjevo tekmovanje (2.-9. razred),
 • bralni trening (2.-5. razred),
 • tekmovanje Kdo prebere največ knjig (podružnična šola Veliki Podlog),
 • projekt Rastem s knjigo (7. razred),
 • teden branja v decembru,
 • čajanki v knjižnici,
 • multimedijske novice (šolska spletna stran).

Cilji prednostne naloge ter aktivnosti s katerimi bomo cilje dosegli:

Poučevanje, ki izboljša razumevanje prebranega pri vseh predmetih:

 • uporaba knjižnega jezika in upoštevanje pravopisnih pravil pri vseh predmetih,
 • samostojno tvorjenje več krajših/daljših smiselnih, zaokroženih odgovorov oziroma besedil v knjižnem jeziku (npr. ob koncu ure povzetek učne snovi v zvezek),
 • uporaba bralno učnih strategij pri vseh predmetih: v okviru pedagoške konference bodo učitelji seznanjeni z določeno strategijo, ki jo bodo tri mesece uporabljali v razredih ter imeli hospitacije kolegov.

Povečati interes za branje/knjigo:

 • v prvi triadi spodbujati vsakodnevno branje (starše seznaniti, kako brati z otrokom),
 • učiteljevo branje knjige pred razredom (branje z nadaljevanjem),
 • branje ustrezne strokovne literature pri vseh predmetih v povezavi s snovjo,
 • bralne minute na RU (vrstniška izmenjava prepričanj o knjigah),
 • bralni kotiček v knjižnici (razstave knjig, plakatov Moja naj knjiga),
 • čajanke v knjižnici, obisk literarnega večera,
 • bralna značka: učenec zapisuje svoj bralni portfolio (mapa, zvezek), kamor na svoj način predstavi vsako prebrano knjigo; po opravljeni BZ učitelj shrani to mapo oziroma zvezek in ga preda učitelju višjega razreda,
 • bralna značka pri zgodovini: v dogovoru z učiteljem učenci preberejo knjigo,
 • postavitev knjigobežne police s sedeži,
 • v času govorilnih ur naj bi bile pred razredi mizice s knjigami, članki za starše.

Ugotavljanje uspešnosti izvajanja dejavnosti:

O vsaki izvedeni dejavnosti učitelji poročajo na informativni konferenci in napišejo evalvacijo izvedenega. Poročila oddajo vodji prednostne naloge.

Vodja prednostne naloge: Silva Žveglič

Člani tima: Anica Netahly, Nataša Račič, Bojana Abram, Maša Petan Omejec, Nataša Brodnik, Petra Kavčič, Maša Mohorko, Franci Žibert, Marija Simončič, Dženi Rostohar, Helena Bizjak

 

Disciplina pri pouku

Izhodišče: Z disciplino se v šoli precej ukvarjamo, vendar menimo, da se disciplina lahko še izboljša. Želimo, da vsi zaposleni takoj reagiramo ob kršitvah discipline pri pouku in tudi širše.

Ugotovitev: Zaposleni smo zgled učencem. Zato moramo tudi učitelji upoštevati dogovore za čim bolj kvalitetno komunikacijo v zbornici med informativnimi konferencami in ostalimi skupnimi dejavnostmi. Tim se je na 1. sestanku dogovoril o pravilih, ki bodo čez leto veljala v zbornici med konferencami.

 1. Z dvigom rok se javljamo k besedi.
 2. Ko nekdo govori, vstane.
 3. Se poslušamo.
 4. Zvočni signal (zvonček) za ustvarjanje tišine.

Tudi sicer se kolegi sproti s primerno komunikacijo opozarjamo na neupoštevanje pravil v zbornici in izven ter opozoril ne jemljemo osebno.

Pravila vedenja pri pouku in širše so opredeljena v Šolskih pravilih.

Cilji prednostne naloge ter aktivnosti s katerimi bomo cilje dosegli:

Izboljšati disciplino pri pouku in s tem povečati kvaliteto poučevanja in učenja.

Učenci in učitelji se seznanijo s tremi šolskimi pravili – pravila bodo izobešena v vseh učilnicah in na vidnejših mestih.

Razvijati občutljivost zaznavanja kršenja discipline in ob tem premišljeno ukrepati – medsebojne hospitacije, analiza hospitacij in prenos zaključkov hospitacij na celoten kolektiv.

Delo tima bo potekalo skozi šolsko leto. Analize in ugotovitve opravljenih aktivnosti bodo narekovale naslednje naloge.

Vodja prednostne naloge: Helena Bizjak

Člani tima: Ana Antolič Miler, Tanja Lakner, Irena Strojanšek, Franci Žibert, Robert Fuks, Melita Zagorc Vegelj, Karmen Ančimer Poteko, Tanja Cedilnik, Meta Fekonja, Polona Senica, Alenka Urbanč in Helena Bizjak.