Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 88/16 – v nadaljevanju besedila: ZUPJS-G), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila so od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Iz odločbe o otroškem dodatku je možno ugotoviti, ali je vaš otrok upravičen do subvencije, saj je v odločbi napisan podatek o odstotku neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, ki ga prejema družina.

S spoštovanjem,
Ravnateljica
Jožica Repše